Skip to main content

Forfatter

Da går vi snart inn i 2023 og det er tid for å gjøre opp status for året som har gått. I starten av året kunne vi gå tilbake til vanlig drift uten å måtte forholde oss til pandemi og tilhørende restriksjoner og tiltak, og det har vært en lettelse for NFKT som for alle andre virksomheter. Når digitale løsninger nå benyttes for undervisning og veiledning, er det motivert av andre grunner enn smittevern og bidrar til supplerende og fleksible løsninger der det vurderes hensiktsmessig.

Undervisningsomfanget har i 2022 omfattet 39 kull med totalt 750 kursdeltakere. I tillegg har det vært gjennomført fire RPH- (Rask psykisk helsehjelp) kull med 114 deltakere. Enkeltstående fordypningskurs i tema som medlemmer har etterspurt eller som vi har vurdert som inspirerende, ble nedprioritert i pandemiperioden, men i år er det på agendaen igjen og vi satser på å kunne arrangere flere slike kurs neste år.

Å bli påminnet grunnleggende kunnskap og prinsipper i veiledning tror jeg er nyttig for de fleste veildere.

NFKT er opptatt av at veiledningskompetansen hos våre veiledere vedlikeholdes og styrkes. Veilederkonferansen er et av virkemidlene for å få dette til. Årets veilederkonferanse med 80 deltakere ble som vanlig arrangert på Gardermoen. Teamet denne gangen var  «Back to basic». Å bli påminnet grunnleggende kunnskap og prinsipper i veiledning tror jeg er nyttig for de fleste veiledere. Det var en praksisnær konferanse der Hans Nordahl og Peter Prescott stod for det faglige innholdet.

Rask psykisk helsehjelp

Som en del av implementeringsstøtten for RPH, har Helsedirektoratet opprettet en nasjonal veiledningsordning for RPH. NFKT vant anbudet som ble lagt ut på slutten av 2021 og har i år rekruttert 7 veiledere som tilbyr RPH-teamene veiledning. Gruppeveiledningen foregår digitalt med grupper som er satt sammen på tvers av team. I tillegg ble det arrangert en fysisk veiledningsdag i tilknytning den årlige nettverkssamlingen for RPH. I år har 190 RPH-terapeuter deltatt i denne veiledningsordningen.  Fra neste år vil deltakerne også få tilbud om å delta på webinarer om kliniske problemstillinger. I tillegg til alt det som skjer innenfor RPH, er ny håndbok for dette feltet, nettopp lansert. Selv om håndboken retter seg mot RPH,  er det her nyttig stoff også for fagfolk utenfor RPH. Håndboken er redigert av Marit Mørch Jakobsen og er å finne på nettsiden til NAPHA.

Nettsidene

NFKT sin nettside brukes av mange langt utover vår egen krets, og selv om vi får mange positive tilbakemeldinger av ulike brukere, er det stadig behov for oppdateringer og forbedringer, noe nettutvalget i samarbeid med administrasjonen arbeider med. For å utarbeide en egen «avdeling» på nettsiden med materiale for barn- og ungefeltet, er det nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra RBUP/RKBU for å samle og redigere materiale som vurderes å være nyttig både for terapeuter, forelesere, veiledere, barn/unge selv og foreldre. Det satses med andre ord på at kognitiv terapi for barn og unge skal bli mer synlig i foreningen. NFKT bidrar også til den andre nasjonale konferansen i kognitiv atferdsterapi (Midnattsolkonferansen) som arrangeres av RKBU/RBUP i Tromsø, 7.-9. juni 2023.

Det satses med andre ord på at kognitiv terapi for barn og unge skal bli mer synlig i foreningen.

Til slutt gjenstår det å takke alle dere som bidrar til NFKT si virksomhet, med ønske om god jul og godt nyttår.