Skip to main content

Forfatter

I forbindelse med Inspirasjonskonferansen 3.- 4. november 2005 ble det avholdt årsmøte i Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Styret leverte sin beretning for perioden 06.11.03 til 02.11.05. Det ble her redegjort for driften samt fremmet innstillinger til styret.

Det har både i 2004 og 2005 vært avholdt tre styremøter i tillegg til en del telefonmøter. Styret har hatt følgende medlemmer: Egil W. Martinsen (leder), Torkil Berge (nestleder), Ingvild Aabakken (sekretær), Brit W. Backman (kas- serer) og Ingvard Wilhelmsen og Eli Tønseth (styremedlemmer).

NASJONALT INSTITUTT FOR KOGNITIV TERAPI, NIKT ble opprettet for å tilfredsstille kravene for tildeling av midler til utdanningsformål fra Statens Helsetilsyn. I perioden har det vært gjennomført 10 innføringsseminarer for leger/psykologer og 17 innføringsseminarer for 3-årig fagpersonell. NIKT har administrert kursene og skaffet kursledere. Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelser og standardkontrakter i forbindelse med innføringsseminarene. Av nye tiltak er det i Oslo og Trondheim startet opp innføringskurs for leger og psykologer som arbeider i barne- og ungdomspsykiatrien. Håkon Stenmark og Patric Vogel har arrangert videregående kurs i kognitiv terapi i Italia. Det er i perioden også utdannet et nytt kull med veiledere. Høsten 2004 var det i forbindelse med 10-års jubileet en to dagers veiledersamling på Leangkollen. Den norske Lægeforening har vedtatt nye retningslinjer for legers utdanning i psykiatri. Den obligatoriske psykoterapiveiledningen er økt fra to til tre år, og det tredje året kan nå inneholde veiledning i kognitiv terapi.

MEDLEMMER
Ved periodens begynnelse var det 270 registrerte medlemmer. Rekruttering av nye medlemmer har i hovedsak skjedd gjennom NIKTs innføringsseminarer. Det har de siste årene vært en jevn stigning slik at foreningen nå har 420 registrerte medlemmer.

MAGASINET
Tidsskrift for kognitiv terapi har som planlagt kommet ut med fire nummer i året. Tidsskriftet trykkes nå i et opplag på 1000 eksemplarer og deles ut gratis til kandidater som er under utdanning. Tilgang på fagartikler har vært tilfredsstillende, selv om redaktøren gjerne hadde sett at tilgangen på bidrag hadde økt noe.

ØKONOMI
Sosial- og helsedirektoratet har i 2004 tildelt NIKT 1 002 000 kr. og i 2005 2 275 000 kr. til utdanning i kognitiv terapi. Det har vært en forutsetning for tildeling at utdanningen har vært åpen for alle profesjoner innen mental helse. Tilskuddet har bl.a. gjort det mulig å finansiere den obligatoriske veiledning i innføringskursene via NIKT. Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2005 er positiv.

ÅRSMØTET
Årsmøtet fant sted som del av inspirasjonskonferansen den 3. november i år. Egil W. Martinsen ble enstemmig valgt til å fortsette som leder. I styret ble alle medlemmer unntatt Ingvard Wilhelmsen gjenvalgt. Han ønsket å trekke seg etter å ha sittet som styremedlem i 8 år. Han har vært en sentral bidragsyter til foreningens utvikling både faglig og sosialt. Selv om han nå trekker seg som medlem av styret regner jeg med at foreningen vil kunne trekke veksler på hans kompetanse. Psykiater Gunnar Morken ble enstemmig valgt inn som erstatter for Wilhelmsen. Geir Thingnæs fortsetter som vararepresentant mens Margaretha Dramsdahl ble valgt til ny vararepresentant.