Skip to main content

Forfatter

Det er snart sommerferie og tid for refleksjon før kalenderen lukkes. Jeg tar et sidesteg og ser over hva NFKT holder på med, sjekker om arbeidsplanen er ajour i forhold til det  styret har satt som mål å gjennomføre. Selv om jeg vet at vi drifter mange studieprogrammer med ca. 800-900 deltakere i året, blir jeg overrasket når jeg ser det med et overblikk, og tenker «hvordan er det mulig å få det til?»  Svaret er at vi lykkes fordi vi har mange dyktige forelesere og veiledere der ute som år etter år påtar seg oppdrag for foreningen. I tillegg har en administrasjon som klarer å organisere all planlegging, logistikk og praktiske oppgaver som kreves for at gjennomføring av de ulike utdanningsprogrammene skal  være i god flyt. Stor takk til alle dere!

Nytt utdanningsprogram

Midt i pandemien startet NFKT et nytt utdanningsprogram for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten. Programmet ble først gjennomført som pilotprosjekt i samarbeid med Landsforeningen for helsesykepleiere, og nå går denne utdanningen inn i vår portefølje av ulike utdanningsprogrammer. Utdanningen har vist seg å bli veldig populær og det er allerede behov for oppstart av flere kull samtidig. Det krever imidlertid både faglige og administrative ressurser, men vi har som mål å få det til.

Rask psykisk helsehjelp

NFKT fikk ved årsskiftet tilbud fra Helsedirektoratet om å drifte nasjonal veiledningsordning for RPH (Rask psykiske helsehjelp team). Veiledningsordningen er nå i full gang. Det er etablert 32 veiledningsgrupper. Veiledningen foregår i hovedsak digitalt. Gruppene er satt sammen av terapeuter fra ulike team, noe som har ført til god erfaringsutveksling på tvers av teamene. Tilbakemeldingene er gode, og det er nytt for mange kommunalt ansatte å motta ekstern veiledning. Til høsten vil deltakerne møtes fysisk i forbindelse med den nasjonale nettverkssamlingen for RPH som NAPHA arrangerer.

RPH-håndboka blir også publisert i løpet av de neste ukene.

I år er det 10 års jubileum for RPH, og det er mye som skjer. Blant annet skal Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet undersøke mulighetene for å få en nasjonal monitoreringsordning for å registrere behandlingseffekt i teamene, slik de har ved IAPT (Improving Access to Psychological Therapies). RPH-håndboka blir også publisert i løpet av de neste ukene.

NFKT er takknemlig for og stolt over å ha blitt gitt ansvar for opplæring og veiledning av RPH teamene. Dette har vært et omfattende og krevende utviklingsarbeid, både faglig og organisatorisk, og det blir spennende å følge utviklingen videre og om det blir mulig å registrere behandlingseffekt. Slik registrering forventes å kunne bidra til ytterligere kvalitetssikring og fagutvikling.

Forskning på effekten av ferdighetstrening

Utdanning i kognitiv atferdsterapi er NFKT`s hovedoppgave, men ifølge vedtektene skal vi også bidra til forskning og fagutvikling. Det kan her nevnes at NFKT har igangsatt et forskningsprosjekt som har som målsetning å se på hvordan ferdighetstrening innen kognitiv terapi kan virke inn på terapeuters mestringstro og kompetanse. Dette prosjektet er utarbeidet av NFKT sitt forskningsutvalg i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Siden NFKT har satset mye på ferdighetstrening i utdanningene har vi hatt et ønske om å få mer kunnskap om ferdighetstreningens betydning for terapeuter.

Jeg minner også om NFKT sitt fagutviklingsfond, hvor medlemmer kan søke om økonomisk støtte til ulike fagutviklingsprosjekter.

Fagutviklingsfondet

Jeg minner også om NFKT sitt fagutviklingsfond, hvor medlemmer kan søke om økonomisk støtte til ulike fagutviklingsprosjekter. Prosjektene skal ha som mål å formidle fagutvikling videre til andre, for eksempel i form av artikler, bøker, kurs, film eller på annen måte. Alle som brenner inne med et KAT prosjekt som de har lyst til å realisere bør følge med når utlysning av fondsmidler annonseres.

God sommer!