Skip to main content

Forfatter

Den 4. og 5. november 2004 hadde Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) invitert til jubileumsseminar på Leangkollen. Bakgrunnen for samlingen var at NFKT fyller ti år. Over femti engasjerte veiledere hadde meldt seg på seminaret og ble hilst velkommen av leder Egil W. Martinsen.

Hovedtema var evaluering av utdanningen og innspill til styret i NFKT for den videre utvikling av kognitiv terapi i Norge. Det var spennende å se så mange veiledere samlet. Mange av oss har truffet hverandre før, på samlinger både innenlands og i utlandet. Kjente ansikter og nye samlinger gir muligheter for å opprettholde og utvikle spennende nettverk av både faglig og sosial art.

Et historisk tilbakeblikk

Gunnar Götestam innledet med et historisk tilbakeblikk på kognitiv atferdsterapi i Norge. Han trakk tråder tilbake til sentrale milepæler internasjonalt så vel som nasjonalt, og gav oss ett innblikk i sin egen faglige virksomhet som omfatter en betydelig publikasjon så vel som en rekke sentrale verv. Selv har Götestam møtt de fleste sentrale bidragsytere til den kognitive atferdsterapien, og han har selv vært en sentral person i utviklingen av kognitiv terapi i Norge. Internasjonalt har han blant annet vært redaktør for Journal of Behavioural Therapy og president i EABCT. Götestam avsluttet med å peke på at viktige utfordringer i det videre arbeidet blant annet vil være å øke fagets omfang, dybde og bredde, styrke faglighet og kvalitet, styrke samarbeidslinjer og nettverk, bedre kontakt med media og beholde en åpen empiriske holdning.

Bakgrunnen for samlingen var at NFKT fyller ti år.

Et folkehelseperspektiv

Professor Arne Holte, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, hadde fått i oppgave å snakke om utfordringer for psykologiske behandlingsformer i et folkehelseperspektiv. Han fokuserte på omfanget av psykiske lidelser og den betydning de har for samfunnsøkonomien. Behovet for kunnskapsbaserte behandlingsmetoder er stort og det er behov for behandling av psykiske lidelser på en rekke nye områder. Av nye områder trakk Holte frem heroinavhengighet og metadonbruk, somatiske lidelser som diabetes, multippel sklerose, parkinsons sykdom, hjerte- /karlidelser og overvekt. Han ivret også for å styrke innslaget av kognitivt basert behandlingstiltak i primærhelsetjenesten og videreutvikle kognitiv terapi som del av arbeidsmetode innen organisasjonspsykologi. Kravet til dokumentasjon av effekt vil være økende og han mente vi ville se en økt vektlegging av å kunne dokumentere helseøkonomisk kostnadsberegnede effekter, for eksempel i form av færre tilbakefall, færre uføretrygder, kortere sykemeldinger og lavere psykiske behandlingskostnader.

 

Evaluering av utdanningen

Arne Repål, Eli Tønset og Egil W. Martinsen gav tilbakemelding fra spørreundersøkelser hvor personer som har gjennomført innføringskursene er bedt om å evaluere utdanningen og behov for videre oppfølging. Tilbakemeldingene dekket alle faggrupper og var som helhet svært sammenfallende: I det store og hele er man fornøyd med utdanningen, men savner muligheter for oppfølging i form av kurs og veiledning. For innføringsseminaret for leger og psykologer har flere pekt på behovet for en mer omfattende grunninnføring i kognitiv terapi, med en del to som tar for seg mer spesialiserte metoder.

 

Veiledernes situasjon

Bjarne Mikkelsen innledet om veiledernes situasjon med særlig fokus på oppfølging og støtte. Han tok utgangspunkt i det allmenngyldige ved egne leveregler knyttet til behovet for trygghet, det å bli likt og det å være flink. Dersom man blir usikker på disse områdene kan det lett aktivere negative tanker og kompenserende strategier som ikke nødvendigvis er særlig forenlig med den gode veileder. Dersom man blir usikker på egen rolle kan man møte dette på ulikt vis; noen kan senke kravet til egne ferdigheter eller la være å ta imot veilednings og undervisningsoppdrag. Det er derfor viktig at NFKT legger til rette for støtte og vedlikehold av ferdigheter.

 

Fremtidsutsikter

Egil W. Martinsen og Hans M. Nordahl innledet til debatt om mulige fremtidsutsikter for NFKT og kognitiv terapi i Norge de neste 10 årene. Videre utvikling med fokus på kvalitet og en mulig omlegging av deler av utdanningen var noen av temaene. NFKT som organisasjon går også inn i en ny fase med behov for økt struktur og formalisering. Nordahl skisserte muligheten for at kognitiv terapi blir tatt i bruk på andre områder en avvikslidelser. En mulighet er at metodikken tas i bruk på områder innen livsstil og utvikling av positive kulturer. Videre pekte han på den utfordringen som ligger i at kognitiv ikke blir for utvannet; at man er tro mot det som er terapiens kjerne.

 Vi må kultivere våre egenskaper, ikke våre egenheter.

 Gruppearbeid

Med utgangspunkt i de beskrevne innlegg ble siste del av dagen brukt til diskusjon i grupper. Utfordringen var å si noe om hvordan NFKT og kognitiv terapi i Norge ser ut om fem til ti år. Her manglet det ikke på kreative innslag. Gruppene noterte ned sine tanker i form av avisoppslag. Deretter var deltagerne mest opptatt av de nære fremtidsutsikter som omfattet en aperitiff og en halvtimes konsert med Petter Wettres trio før jubileumsmiddagen.

Dag to fortsatte med gruppearbeid, nå med fokus på sentrale funksjoner som veiledning, utdannelse, nye områder for anvendelse m.m. Hensikten var å gi verdifulle innspill som styret kan ta med seg i det videre arbeidet med å utforme kursen for kognitiv terapi i Norge. Blant de mange råd styret kunne ta med seg fra engasjerte deltagere, var det å holde fast ved kognitiv terapi som en metode til bruk der hvor man kan dokumentere effekt. Evaluering bør stå sentralt når kognitiv terapi tas i bruk som metode på nye områder.

Engasjert optimisme kombinert med nøktern edruelighet var kanskje det som aller mest preget disse to dagene. Her var lite malurt og ingen katastrofetanker. Litt trist er det kanskje å måtte erkjenne at pionertiden for kognitiv terapi i Norge er over, og at vi er på vei inn i en ny epoke som vil bli preget av at ting blir mer formalisert.

Ved avslutningen ble K. Gunnar Götestam velfortjent hedret med blomster for lang og tro tjeneste. Torkil Berge fikk blomster for sitt bidrag til planlegging og tilrettelegging av programmet disse to dagene. Så leste Egil W. Martinsen et dikt, takket oss alle for to engasjerende dager og ønsket oss vel hjem. Hotellet hvor seminaret ble holdt har av en eller annen grunn valgt noen ord av Goethe for å beskrive sin visjon: Vi må kultivere våre egenskaper, ikke våre egenheter. Kanskje var det dét vi gjorde disse to dagene?