Skip to main content

Forfatter

Det er litt artig å tenke tilbake hvordan sinnemestringen kom til verden. Jeg hadde arbeidet på Brøset sikkerhetsavdelingen med psykotiske voldelige pasienter fra tidlig 80- tallet, og etter hvert kom det impulser fra et gryende kognitivt miljø i Trondheim med K.G. Gøtestam i spissen. Noen av oss gikk i videre lære hos Thore Stiles, PatrickVogel og Hans Nordahl, og omsatte dette til praksis i arbeidet med pasientene.

På 90-tallet henvendte politiet seg til Brøset med spørsmål om hva som kunne gjøres i forhold til unge menn som begår voldskriminalitet? Familievernet i midt Norge savnet også tilbud for utøvere av vold i nære relasjoner.

På bakrunn av dette startet Brøset, som er en del av St. Olav Hospital, et samarbeid med helsedirektoratet og prosjekt sinnemestring ble etablert ut i fra erfaringen med kognitiv atferdsterapi (KAT) fra avdelingen. Dette var et lavterskel tilbud hvor klientene selv kunne ta kontakt.I 1998 startet St.Olav avdeling Brøset de første polikliniske gruppene. Gjennom samarbeide med klientene fikk vi erfaring med hvilke terapeutiske verktøy som hadde god effekt og utviklet en egen behandlingsmodell.

Sinnemestringen ble en del av kompetansesenteret ved St. Olav Hospital og den polikliniske behandlingen ble således forsket på samtidig med fagutvikling og utdanning av terapeuter. Vi kontaktet Norsk Forening for Kognitiv terapi i 1999 og fikk godkjenning av daværende leder Egil Martinsen til å samkjøre sinnemestringen med innføringsseminaret i KAT–trinn 1. Egil engasjerte seg i sinnemestringen og 20 år senere, i 2019, var han tilstede på inspirasjons konferansen og fikk høre om resultatene fra forskning på modellen. Han satte tydelig pris på at klientene hadde godt utbytte av KAT også i forhold til problemer med sinnemestring.

Fig. 1

Kort om modellen

Tilnærmingen bygger på prinsipper hentet fra KAT. Vi hjelper pasienter til å identifisere ulike mønstre av sinne og aggresjon og ser på hvordan dette påvirker familien. Målet er å komme frem til gode mestringsstrategier. Behandler og pasient samarbeider ved hjelp av sinnemodellen, se fig. 1. Tilbudet er i hovedsak utformet som et gruppeterapeutisk tillbud, men innledes med to til tre individuelle samtaler. For en nærmere beskrivelse og dokumentasjon av effekt se Nesset et al. (2020).

Implementering nasjonalt

Helsedirektoratet ga i 2003 Brøset i oppdrag å implementere Sinnemestring Brøsetmodellen til tjenestesteder nasjonalt som møter utøvere av vold og ungdom med aggressiv atferd. Gjennom et samarbeide med Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har vi nå utdannet 30 kull med til sammen ca 550 terapeuter, hvorav de fleste har tatt KAT eksamen trinn 1. Det er en tverrfaglig utdanning med deltakere fra psykiatritjenester i kommunene, familievernet, barnevernet, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten. Det har vært god søknad til utdanningen i hele landet og til høsten starter vi kull 31 i Tromsø og til våren 2024 kull 32 i Oslo. Utdanningen har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne hvor over 90 prosent har svart at de opplever å ha tilegnet seg nok kompetanse til å starte egne grupper og har tro på at dette vil være til hjelp for målgruppen.

Justisminister Grete Faremo som besøkte oss i 2012

Internasjonale oppdrag

Vi har hatt et spennende samarbeide med Norway Grants / EØS som gjennom Istanbul konvesjonen skal bekjempe vold mot kvinner, og har gjennomført opplæring i Russland (Barentssamarbeidet gjennom Justisdepartementet i 2014), Romania, Bulgaria og Latvia. I år står Tsjekkia for tur. Terapeutene vi møter her forteller at det er en vei å gå da både kultur og holdninger tar tid å endre, og at menns vold mot kvinner tidligere ikke har blitt løftet frem som et samfunnsproblem. Gjennom dette blir også kognitiv terapi kjent som metode, noe som har blitt godt tatt imot av deltakerne.

God støtte men også noen skjær i sjøen

Helsedirektoratet ønsket ulike behandlingsmodeller i forhold til utøvere av vold, og Brøset modellen skulle implementeres i offentlige tjenestesteder som møtte vold i nære relasjoner. Et annet fagmiljø kom med kritiske kommentarer til at KAT kunne anvendes til målgruppen. Et lite snev av profesjonskamp ble det også, da det var psykiatriske sykepleiere som hadde utviklet modellen og utførte terapien. Noen mente dette burde overlates til psykologer. Da var det godt å ha NFKT i ryggen, som hele tiden har vært støttende både faglig og ikke minst tverrfaglig, samtidig som foreningen har bidratt med det praktiske rundt utdanningen og eksamen.

Et lite snev av profesjonskamp ble det også

Da jeg nå ser pensjonisttilværelsen nærme seg, vil jeg benytte anledningen til å takke det kognitive miljøet for læring, inspirasjon og kollegastøtte. Dette har tross alt vært grunnpilaren i utvikling av modellen og bidratt til at utøvere av vold har fått hjelp og ikke minst til at voldsutsatte har fått et bedre liv.

Referanser

Nesset, M. B., Lara-Cabrera, M. L., Bjørngaard, J. H., Whittington, R. & Palmstjerna, T. (2020). BMC Psychiatry. Cognitive behavioural group therapy versus mindfulness-based stress reduction group therapy for intimate partner violence: a randomized controlled trial. Apr 19;20(1):178.doi: 10.1186/s12888-020-02582-4.

For mer informasjon se:

Slik møtes du hos Sinnemestring etter Brøsetmodellen – Dinutvei.no