Skip to main content

Forfatter

Norsk Forening for Kognitiv terapi arrangerer videreutdanninger over hele landet for psykologer og leger, og for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning. Kandidatene har arbeidstilhørighet i psykisk helsevern for barn, unge og voksne, kommunehelsetjeneste, NAV, somatiske sykehus og rehabiliteringssentre. Hvert år er rundt 1000 fagpersoner under utdanning. For å få dette til å gå rundt kreves det stor innsats både fra undervisere og NFKT som forening. Det er endringer på gang både når det gjelder innhold, utforming og organisering.

Undervisningsutvalget i NFKT

En viktig brikke i dette arbeidet er NFKT sitt undervisningsutvalg. I 2023 har Undervisningsutvalget fram til august hatt fem møter. Saker som er relatert til læringsaktiviteter har hatt den største plassen i utvalget. For tiden pågår det dialoger og diskusjoner om hvordan kompetanseheving skal videreutvikles i NFKT.

Sertifiseringsordning i NFKT

En av hovedsakene som har vært tematisert i undervisningsutvalget er en eventuell framtidig sertifiseringsordning i NFKT. Det overordnede målet med sertifisering er å fremme kunnskap og forbedre kliniske ferdigheter hos kognitive atferdsterapeuter. En sertifisering er en akkrediteringsordning i treningsstandarder på kognitiv atferdsterapi. Den inneholder en systematisk klinisk trening i kognitiv atferdsterapi etter fullført videreutdanning. Et sertifiseringsprogram i NFKT vil bidra til en ytterligere kompetanseheving av den enkeltes utøvelse av kognitiv atferdsterapi. For den enkelte terapeut innebærer sertifisering en dokumentasjon av realkompetanse i kognitiv atferdsterapi. For det offentlige, både myndigheter, arbeidsgivere og befolkningen, vil NFKT-sertifisering gi større trygghet for at terapeuten har kompetanse når det gjelder utøvelse av kognitiv atferdsterapi. NFKT ønsker å utvikle sertifiseringsprogram i tråd med retningslinjer for god klinisk praksis. NFKT vil ta utgangspunkt i opplæringsstandarder når hovedelementer og detaljer for innhold skal eventuelt skisseres. Utgangspunktet for å oppnå akkreditering er mengdetrening innen ferdighetstrening, økt teoretisk forståelse og veileda klinisk praksis i KAT. For NFKT vil sertifisering sikre at kognitiv-atferdsterapeuter utøver KAT med et tilfredsstillende kvalitetsnivå.

En av hovedsakene som har vært tematisert i undervisningsutvalget er en eventuell framtidig sertifiseringsordning i NFKT.

Vi har konsultert Beck Institute og European Association for Behavioural and Cognitive Therapy (EABCT) sine retningslinjer for sertifisering. Foreningene som til sammen utgjør EABCT deler følgende mål:

• Å bruke terapeutiske strategier og teknikker som er basert på vitenskapelig forskning.
• Å bruke evidensbaserte strategier og teknikker når de er tilgjengelige og å samarbeide om å videreutvikle evidensbasert praksis.
• Å utvikle den høyeste standarden på klinisk praksis gjennom opplæring, kontinuerlig faglig utvikling og evidensbasert praksis.
• Å respektere, styrke og støtte klientenes autonomi.
• Å støtte klienters rett til å få best mulig terapi for sine psykiske problemer, deres rett til å bli behandlet med respekt.
• Å anvende de mest hensiktsmessige teknikkene og strategiene og forlate andre som er mindre effektive eller tilstrekkelige.

Kilde: https://eabct.eu/training-and-accreditation/training-standards/

Sertifisering kan òg bli brukt i markedsføring av private behandlingstjenester. Videre kan sertifisert KAT-terapeut fra NFKT bli brukt som dokumentasjon av realkompetanse som f.eks. jobbsøknader. Kanskje vil arbeidsgivere annonserer stillinger der det går fram at det er ønskelig med sertifisering?

Kunstig intelligens (KI) i videreutdanninger i NFKT?

Professor i datalingvistikk Emily Brender med flere publiserte i 2021 artikkelen  «On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?” De viste blant annet til at KI kan gjenta og remikse ting som er hørt og notert etter opptrening , henvise til publikasjoner som ikke eksisterer og lage distribusjoner av ord.

Fra høsten 2022 har KI og ChatGPT gjort sitt inntog i utdanningssektoren. Våren 2023 publiserte Google sin Bard KI. I deres markedsføring beskrives løsningen som et kreativt og hjelpsomt hjelpemiddel for å sette idéer ut i livet. Utfordringen er hvordan utdanningsinstitusjoner skal regulere bruk av verktøyene om disse utvikles og blir bedre.

Dialogen i undervisningsutvalget i NFKT om dette tema har blant annet gått på hvordan møte utfordringer knyttet til AI i videreutdanningen. I fremtiden bør det inngå flere sjekkpunker gjennom arbeidskrav. Praksis er viktig, det vil si at deltakere faktisk kan anvende teori og ferdigheter i møtet med pasienter. Gjennom videreutdanningen bør det vektlegges større søkelys på praktisk visning, ferdighetstrening og underveisvurdering. Arbeidskravene kan for eksempel inngå i en mappe i sluttvurdering/eksamen. I en skriftlig oppgave, må deltakeren gjøre rede for hvordan vedkommende har arbeidet, og tenkt i løpet av læreprosessen. Vesentlig er hvordan deltaker oppsøker og sammenstiller informasjon som blir brukt i teksten. Det avgjørende er at bruk av verktøy (KI) i innleveringer (arbeidskrav, eksamen m.m.) skal være transparent og gitt opplysninger om. Det skal oppgis hvilket verktøy som er benyttet, i hvilke del av teksten og hvordan. Utfordringen blir kanskje størst på hvordan forstå samspill mellom fag og KI-verktøy. Uansett må vi i fremtide forholde oss til endringer i måten en får tilgang til kunnskap på.

Studieplaner i videreutdanningene

De fleste av studieplanene vil etter hvert inkludere læringsutbytter. Det vil si at mål for videreutdanningen vil bli erstattet av læringsutbytter. Med læringutbytte menes den kompetansen i form av teoretiske kunnskaper  og praktiske ferdigheter kandidaten forventes å ha etter fullført utdanning.  Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket blir fulgt når læringsutbytter blir formulert i studieplanene. Om du har vært inn på nettsiden til kognitiv.no har du kanskje fått med deg endringen som er i videreutdanning i kognitiv miljøterapi? Her finnes tips til en intern dialog om forventningen til utdanningen og implementering av ny kunnskap i enheten. Les mer på: https://www.kognitiv.no/utdanning/vare-videreutdanninger/kognitiv-miljoterapi/

Digital kursleder samling

Den 5. juni i år ble det arrangert digital kursledersamling i NFKT.  Tema som ble løftet fram i denne samlingen var universell utforming i pedagogisk arbeid og konsentrert eksponeringsbehandling. Det ble også skissert foreløpig plan for temasamling for kursledere våren 2024. Thorbjørn Olsen foreleste om konsentrert eksponeringsbehandling.  Funn fra vitenskapelige publikasjoner og behandlingens faser ble grundig skissert.

Universell utforming i pedagogisk arbeid

Fra 1. januar 2021 var det krav om at informasjonsteknologi (IKT) – løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettløsninger, apper og automater. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket. Noe av grunnen til at NFKT setter dette temaet på agendaen er at hver fjerde student i Norge har en funksjonsnedsetting (SSB, 2018). Dette kan være kronisk sjukdom, psykiske problem, lærevansker, eller anna. Universell utforming kan også være nyttig når omgivelsene er «skyldig» i nedsett funksjon, som når sola skinner på mobilskjermen eller når en prøver å se en video i et landskap med mye støy. Noe av poenget er at alle mennesker har nytte av universelt utformede tjenester. Du kan lese mer om dette hos Digitaliseringsdirektoratet: https://www.uutilsynet.no/regelverk/gjeldende-regelverk-og          krav/746

Kurssamling for kursledere Kognitiv terapi, trinn 1

Neste samling blir lagt til januar 2024. Forslag til innhold i denne samlingen er: Plan og gjennomføring av undervisning/læringsaktiviteter i NFKT. Videre er det ønskelig med erfaringsdeling om hvordan det er å være kursleder, underviser og ferdighetstrener.

Canvas i NFKT

I juni 2023 ble læringsplattformen Canvas installert i NFKT. Dette har betydning både for kursdeltakere og undervisere. Canvas er et samlet sted der faglærer og administrasjon kan nå deltakere med informasjon, beskjeder og andre former for enveiskommunikasjon. Man kan også benytte diskusjonsforum og innleveringsfunksjonalitet der det er behov for å samle inn innspill og informasjon fra deltakere. For eksempel kan det leveres en tekst om motivasjon for videreutdanningen, eller annet som ikke er direkte knyttet til et emne. I Canvasrommet vil deltakere finne informasjon om videreutdanningen, studieplan med pensumlister, lysark som nyttes i forelesningen og ulike skjema til bruk i læringsaktivitetene.

Canvas er et samlet sted der faglærer og administrasjon kan nå deltakere med informasjon, beskjeder og andre former for enveiskommunikasjon.

Deltakere på videreutdanninger får tilsendt e-post om hvordan de skal opprette brukerkonto. På NFKT sin nettside finnes også en nøkkel i verktøylinjen som kan benyttes for pålogging. Den første videreutdanningen som startet med Canvas var videreutdanningei Kognitiv terapi, trinn 1 i Ålesund og Rask psykisk helsehjelp i Oslo. Deretter startet syv videreutdanninger før siste dag i september. Kursledere har fått informasjon og opplæring om Canvasrommet før oppstart av videreutdanningene. Fordelen med Canvas er at materiell er like lett tilgjengelig uavhengig av om man blir deltaker i rommet tidlig eller sent, fordi innholdet uansett vil ligge samlet og i rekkefølge.

NFKT har etablert Canvasrom for kursledere og ferdighetstrenere som er inkludert i nye videreutdanninger. Her er informasjonen som tidligere var publisert på kognitiv.no. For veiledere vil det i tillegg bli etablert et eget Canvasrom.

Hvordan har det vært for administrasjonen å bygge skjelettet og bruke Canvas?

Alle administrativt ansatte har deltatt på 12 timers opplæring over to uker. Lars Ulven har hatt ansvaret for å plassere deltakere i rett Canvasrom. Lars sier; «Det er jo i min gate dette her. Jeg har jobbet med kommunikasjon og overføring mellom systemer tidligere. Dette har vært spennende, det er nytt og det er gøy å finne ut hvordan ting virker. Jeg har ikke erfaring som deltaker, men jeg ser det er veldig greit hvis jeg opptrer som student i Canvas. Du har oversikt på personer og moduler – alt ligger der tilgjengelig. Et genialt og gjennomtenkt system som jeg tenker er enkelt å bruke». Marianne Eek har litt erfaring frå design av webbasert system i tidlegare jobbar. «Å få på plass logo og farger slik at NFKT er profesjonelle i første møte med deltakere er viktig. I Canvas finner deltakere alt de har bruk for på et samlet sted.»

Rekruttering av kursledere

Pågangen etter nye videreutdanninger er god. NFKT har til enhver tid bruk for et korps av kursledere som er gode pedagoger og kompetente formidlere av vitenskapelig KAT. Ta kontakt med lene@kognitiv.no om du kan tenke deg å uføre læringsaktiviteter som undervisning i NFKT.

Referanser

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021, March). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? In Proceedings of the 2021 ACM conference on fairness, accountability, and transparency (pp. 610-623).