Skip to main content

Forfatter

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å bidra til implementering av kunnskapsbasert behandling for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i spesialisthelsetjenesten. Det gjennomføres nå et pilotprosjekt ved to distriktpsykiatriske sentre, og det planlegges en utvidelse til flere sentre i årene som kommer. Prosjektleder er psykolog Harald Bækkelund.

Samarbeid mellom NFKT og NKVTS

De to evidensbaserte behandlingsmetodene som skal implementeres er Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og kognitiv terapi for PTSD (CT-PTSD). For å sikre god opplæring og veiledning når det gjelder kognitiv terapi samarbeider NKVTS med Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Det er særlig behov for utdanning av godkjente norske veiledere i behandlingsmetoden. Vi sendte ut en invitasjon til våre over 300 utdannede veiledere i kognitiv terapi og har nå rekruttert en solid gruppe av fagfolk med spesiell kompetanse på PTSD-behandling. De vil få ytterligere opplæring i CT-PTSD i samarbeid med Anke Ehlers, David M. Clark og Nick Grey, og deres medarbeidere ved Oxford Center for Anxiety Disorders and Trauma. Tanken er at veilederne også skal bidra til å videreutvikle et aktivt fagmiljø for kognitiv terapi for traumelidelser. Anke Ehlers, som er professor ved Oxford University, kommer på NFKTS Inspirasjonskonferanse 2.–3. november, og vil presentere behandlingstilnærmingen der.

 

Bakgrunnen for den nasjonale satsningen

PTSD er en psykisk lidelse som kan oppstå etter å ha opplevd livstruende eller ekstremt belastende hendelser. Symptomer inkluderer ufrivillige og påtrengende minner, unngåelse av situasjoner som aktiverer minnet, hyperaktivering og endringer i oppfatninger av en selv, andre og verden. En norsk studie fra 2017 fant en livstidsforekomst av PTSD på 4,3 % for kvinner og 1,4 % for menn. Den gjennomsnittlige varigheten på lidelsen var 9 år for kvinner og 17 år for menn. Funksjonstapet ved PTSD er stort, og livskvaliteten blir kraftig redusert. Også de pårørende blir sterkt berørt.

Funksjonstapet ved PTSD er stort, og livskvaliteten blir kraftig redusert.

Flere metaanalyser av behandlinger for PTSD har vist effekt av traumefokusert psykoterapi. Traumefokusert psykoterapi er dokumentert mer effektivt enn ikke-traumefokusert terapi og medikamentell behandling alene. Flere studier, blant annet av CT-PTSD, har vist gode resultater også ved multiple traumer og alvorlig komorbiditet, som ofte er tilfelle hos pasienter i psykisk helsevern. Dessverre er det i dag mange personer i Norge med alvorlige og hemmende ettervirkninger av traumer som ikke mottar traumebehandling overhode eller som får behandling som ikke er tilstrekkelig kunnskapsbasert.

NKVTS har gjennomført en kontrollert sammenligning av traumefokusert kognitiv atferdsterapi og ”behandling som vanlig” for barn og ungdom med PTSD, med bedre resultater for kognitiv atferdsterapi. Studien ble fulgt opp med en nasjonal implementering av metoden i psykisk helsevern for barn og ungdom. Nå er det altså voksne pasienter med posttraumatisk stresslidelse det skal satses mer på. Satsningen blir et supplement til andre viktige kompetansehevende tiltak i traumebehandling i regi av regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.