Skip to main content

Forfatter

Over sommeren vil NFKT lansere vår nye hjemmeside med selvhjelpsmateriell. Her vil du finne tekster med informasjon om psykiske lidelser og om tiltak bygget på en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming for selvhjelp og terapi. Du kan laste ned hefter med råd om tiltak, og du kan se filmer der terapeuter og brukere kommer med innspill. Hjemmesiden er beregnet for folk flest, men er spesielt rettet mot personer med psykiske lidelser og deres pårørende.

Nettsiden er satt opp slik at leseren skal kunne ledes gradvis inn i stoffet, og få utvidet sin forståelse ved å klikke seg innover i materialet. I tilretteleggingen av informasjonen har vi tatt som utgangspunkt en leser som har psykiske helseproblemer, men som ikke helt vet hva depresjon eller angstlidelse er, og som derfor må få informasjon om dette før han eller hun for eksempel går videre til informasjon om panikklidelse eller sosial angstlidelse. Dessuten har vi prøvd å integrere informasjonen på en måte som gjør den lett å navigere i, der du kan klikke deg frem dit du ønsker, for eksempel fra depresjon til søvnproblemer eller til ettervirkninger av traumatiske belastninger.

Du kan lese om hva som skiller psykiske lidelser og psykiske plager, og ulike former for årsaker til at man utvikler slike problemer. Det er informasjon om kjennetegn ved psykoterapi og om hvilke elementer som bidrar til gode resultater i terapi. Du finner stoff om ulike typer av psykiske lidelser, og likeså fakta om psykisk helse og arbeid og om de pårørendes situasjon. Et eksempel er et informasjonshefte med råd om hvordan deprimerte foreldre kan snakke med barna sine om hva en depresjon er.

Som behandler kan du bruke hjemmesiden som en plattform for såkalt veiledet selvhjelp. Det innebærer at brukeren leser informasjon og prøver ut tiltak i sin egen hverdag, for eksempel eksponeringstrening ved angstlidelse. Så drøfter brukeren sine erfaringer fortløpende med deg, og får dine innspill om hvordan han eller hun kan gå frem for å få et best mulig resultat.

Hjemmesiden er beregnet for folk flest, men er spesielt rettet mot personer med psykiske lidelser og deres pårørende.

Vi har utarbeidet mesteparten av informasjonen selv, men har også tatt med hefter som er laget av helsemyndighetene og av andre fagmiljøer. Et eksempel er et hefte fra danske helsemyndigheter om kognitiv terapi ved sammensatte lidelser, eller funksjonelle lidelser, som er den danske betegnelsen på plager med betydelige kroppslige symptomer, der ingen medisinsk diagnose fullt ut kan forklare symptomene. Vi har også tatt med informasjonshefter på andre språk, som engelsk, fransk, somali, tyrkisk, vietnamesisk og urdu.

NFKT har selv finansiert utviklingen av hjemmesiden, men vi har også mottatt økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Helsemyndighetene har anbefalt økt bruk av veiledet selvhjelp ved vanlige psykiske lidelser, som er et omfattende folkehelseproblem for store deler av befolkningen: Hver tredje familie er berørt.

Hjemmesiden vil først bli prøvd ut i samarbeid med ulike brukere før den lanseres for fullt. Når det skjer, vil vi i styret svært gjerne ha tilbakemeldinger fra deg om dine erfaringer med bruk av hjemmesiden, og hvilke endringer og tilføyelser du kunne ønske deg. Depresjon og angstlidelser står sentralt i den første fasen av oppbyggingen av hjemmesiden. Nettsiden vil imidlertid bli konstruert slik at det skal være enkelt å bygge den ut med informasjon om stadig flere typer av psykiske helseproblemer og om tiltak som hjelper.