Skip to main content

Forfatter

Nordic Long Term OCD Treatment study (NordLOTS) er et trinnvis multisenter longitudinelt behandlingsstudie av 269 barn og unge med tvangslidelse (Obsessiv Compulsive Disorder) ved flere klinikker i Norge, Sverige og Danmark i perioden 2008-2013 (Thomsen et al., 2013).

Alle pasientene, i alder 7 -17 år, fikk 14 ukentlige eksponeringsbehandlingstimer hvor ca. 73 % oppnådde tilfredsstillende bedring (Torp et al., 2019). Pasientene som ikke oppnådde full behandlingseffekt ble randomisert til utvidet eksponeringsbehandling eller medisinering med Sertralin (selektive serotoninreopptakshemmer, SSRI) i ytterligere 3 måneder. Tilleggsbehandlingene førte til at ca. halvparten av pasientene i trinn to fikk tilfredsstillende symptomreduksjon. Det var imidlertid ingen signifikant forskjell mellom de som fikk utvidet kognitiv adferdsterapi og pasientene som fikk medisinering i det andre behandlingstrinnet (Skarphedinsson et al., 2015). Vi kan med andre ord ikke si at medisinering er et bedre behandlingsalternativ enn utvidet eksponeringsterapi.

Behandlingseffekten viser seg å vare over tid. Nitti prosent av de 249 pasienter som ble fulgt opp over 3 år oppnådde tilfredsstillende behandlingsresultat med sterk reduksjon i OCD symptomer. Resultatene fra NordLOTS studiet tyder dermed på at kunnskapsbasert behandling i form av ukentlige eksponeringsterapi gir en positiv langtids behandlingseffekt med ytterligere reduksjon av symptomer selv for mange av de pasientene som ikke oppnådde tilfredsstillende behandlingsresultat etter 14 behandlingstimer i trinn ett (Melin et al., 2018).

Unik studie

NordLOTS er det største behandlingsstudiet av barn og ungdom med tvangslidelse. NordLOTS er unik både med tanke på sitt trinnvise behandlingsdesign (i tråd med internasjonale retningslinjer) og med tanke på langtidsoppfølgning over tre år. Studiet har foreløpig resultert i seks doktorgrader og en mengde forskningsartikler.  En nylig publisert artikkel, der man brukte «latent class growth» analyse, viser at ungdom med såkalt vasketvang (redsel for smitte m.m.) ser ut til å ha en dårligere langtidsprognose selv etter at å ha nådd tilfredsstillende behandlingsresultat etter første behandlingstrinn, noe som tilsier at man bør følge opp denne gruppen nøye (Jensen et al., 2019).  Nærmere analyse av dataene fra pasientene som oppnådde god behandlingseffekt allerede etter 7 ukentlige behandlingstimer antyder at yngre pasienter med lavt til moderat symptomnivå og lav kormobiditet ser ut til å trenge færre og behandlingstimer enn hva som er vanlige anbefalinger (Torp et al., 2019)

Bakgrunn

Ideen til og planleggingen av NordLOTS studiet startet våren 2005 av Per Hove Thomsen ved Universitetet i Århus, Tord Ivarsson ved Universitetet i Gøteborg og Kitty Dahl ved Universitetet i Oslo. Bakgrunnen for NordLOTS var at vi ønsket å:

1) kunne gi anbefalt kunnskapsbasert behandling som første behandlingstilbud for alle barn og unge med tvangslidelse.

2) studere effekten av systematisk tilleggsbehandling.

3) studere langtidseffekten av oppnådd behandlingsresultat.

4) få en bedre forståelse av pasientgruppen som ikke oppnår tilfredsstillende behandlingsresultater.

I 2005 var det få barn og unge som ble tilbudt eksponeringsterapi med responsprevensjon for OCD til tross for at internasjonale retningslinjer i lengre tid hadde konkludert med at eksponeringsbehandling burde være første behandlings alternativ for denne pasientgruppen (March, 1997, Abramowiz, 2005).  Flere kliniske OCD miljøer i Skandinavia hadde riktig nok tilbudt eksponeringsterapi til barn og unge over flere år, blant annet fagmiljøet rundt psykiater Per Hove Thomsen i Danmark, Tord Ivarsson i Sverige, Robert Valderhaug og fagmiljøet rundt professor Gunnar Gøtestam i Trondheim, samt undertegnede i Oslo.

I dag har vi har fått et mye bedre behandlingstilbud og bedre generell kunnskap om behandling av barn og unge med OCD i Norge, men dessverre er det fremdeles noen som ikke får tilfredsstillende behandling grunnet mangel på OCD team med erfarne OCD terapeuter. Til tross for gode behandlingsresultater for en stor del av denne pasientgruppen trenger vi å forbedre oss da det fremdeles er behov for mer kunnskap om denne pasientgruppen.

 

Referanser

Abramowiz, J., Whiteside, S. P., & Deacon, B. J. (2005). The effectiveness of treatment for pediatric obsessive-compulsive disorder: A meta- analysis. Behavior Therapy, 36 (1), 55-63.

Jensen, S., Højgaard, D. R.M.A., Hybel, K. A., Lykke Mortensen, E., Skarphedinsson, G., Melin, K., Ivarsson, T., Becker Nissen, J., Weidle, B., Valderhaug, R., Torp, N. C., Dahl, K., Compton, S. & Hove Thomsen, P. (2019) Distinct trajectories of long-term symptom severity in pediatric obsessive-compulsive disorder during and after stepped-care treatment. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, October, 13155.

March, J. S. (1995) Cognitive-behavioral psychotherapy for children and adolescents with OCD: A review and recommendations for treatment. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 7-18, 1995

Melin, K., Skarphedinson, G., Skärsäter, I., Storm Mowatt Haugland, B., Weidle, B., Torp, N.C., Valderhaug, R., Dahl, K., Hybel, K. A., Becker Nissen, J., Højgaard, D.R.M.A., Jensen, S., Thomsen, H. & Ivarsson, T. (2019). Three Year Follow-up of children and adolescents with Obsessive Compulsive Disorder: Long-term outcomes from the Nordic Long-term OCD Treatment Study (NordLOTS). Journal of American Academy of Child Adolescent Psychiatry. P. 1-10.

Thomsen, H., Torp, N. C., Dahl,K., Christensen, K., Englyst,I., Melin,K., Nissen, J. B., Hybel, K.,Valderhaug, R., Widle, B., Skarphedinsson, G., Lindheim von Bahr, P. & Ivarsson, T. (2013) The Nordic long-term OCD treatment study (NordLOTS): rationale, design, and methods. Child & Adolescent Psychiatry & Mental Health. 7:41.

Torp, N. C., Weidle, B., Hove Thomsen, P., Skarphedinsson, G., Villabø, M., Nissen, B., Holmgren Melin, K., Dahl, K., Valderhaug, R. & Ivarsson, T. (2019) “Is it time to rethink standard dosage of exposure-based cognitive behavioral therapy for pediatric obsessive-compulsive disorder?” Psychiatry Research, 281p.1-6, (2019) 112600.

Skarphedinsson, G., Weidle, B., Hove Thomson, P., Dahl, K., Torp, N. C., Nissen, J., Melin, K. & Ivarsson, T. (2015) Continued cognitive-behavior therapy versus sertraline for children and adolescents with obsessive compulsive disorder that were non-responders to cognitive-behavioral therapy: a randomized controlled trial. European Child & Adolescent Psychiatry, 24, 591-60.