Skip to main content

Forfatter

En arbeidsgruppe nedsatt av styret i Norsk psykiatrisk forening har konkludert med at psykiaterutdanningen bør gi veiledning både i psykodynamisk psykoterapi og kognitiv atferdsterapi. Gruppen som ledes av Erik Falkum foreslår at det gis 35 timer obligatorisk veiledning i kognitiv terapi i forlengelsen av 35 timer grunnleggende psykoterpiveiledning på psykodynamisk grunn. Kandidater vil som før fritt velge om de vil fordype seg i kognitiv terapi, psykodynamisk terapi eller gruppepsykoterapi det siste av de tre veiledningsårene. Samtidig foreslås det at kandidatene får veiledning i gruppe i tillegg til de 105 veiledningstimene.

Arbeidsgruppen legger vekt på at kognitiv atferdsterapi er dokumentert effektiv behandling av depresjon, angstlidelser, spiseforstyrrelser, ruslidelser, psykoselidelser og personlighetsforstyrrelser. Det er denne terapiformen som i dag bygger på flest effektstudier. Dessuten har mange av psykiaterens samarbeidspartnere fått en slik opplæring. Utvalget mener at blivende psykiatere bør ha grunnleggende kjennskap til kognitiv atferdsterapi i egenskap av psykoterapeuter, ledere, rådgivere og samarbeidspartnere i det psykiske helsevernet.

Det er gledelig dersom det åpnes opp for at alle psykiatere skal ha erfaring med kognitiv atferdsterapi.

Arbeidsgruppen er opptatt av at man må motvirke en ideologisk preget polarisering mellom psykiatere. Man må fremme gjensidig respekt og nysgjerrighet. Det bør være en felles utforsking av kunnskapsgrensene i psykoterapi. De skriver samtidig at det er en større gjensidig respekt enn for bare få år siden, noe som gir grunn til optimisme. Dette er en optimisme som deles av styret i Norsk Forening for Kognitiv terapi. Vi har sterke felles interesser i å fremme pasientenes mulighet for å få et psykoterapeutisk tilbud ved psykiske lidelser. Vi er enige i at nyutdannede psykiatere må ha god kompetanse også på psykoterapifeltet.

Det er gledelig dersom det åpnes opp for at alle psykiatere skal ha erfaring med kognitiv atferdsterapi. Det er positivt både for leger, deres pasienter og samarbeidspartnere. Arbeidsgruppen planlegger et seminar om psykoterapiutdanningen i Psykiatriveka 2017. Vi håper at de som er engasjert i kognitiv terapi leser arbeidsgruppens innstilling og prioriterer dette seminaret.