Skip to main content

Forfatter

Onsdag 10. april hadde en håndfull erfaringsformidlere sammen med representanter fra NFKT et heldagsmøte på Scandic Oslo Airport. Grunnet pandemi og andre forhold var det lenge siden forrige gang man møttes til det som egentlig er ment som en årlig foreteelse. Deltakere på møte var Knut Stubben, Gunn-Marit Ulverud, Marianne Walstad, Grethe Danielsen, Kristin Rohr Slåtto, Øistein Hagen og Arne Repål.

Knut Stubben, Gunn-Marit Ulverud, Marianne Walstad, Grethe Danielsen, Kristin Rohr Slåtto, Øistein Hagen

Supplement til utdanningen

Bruk av erfaringsformidlere er et viktig supplement til utdanningen av helsepersonell. Personer som selv har vært i behandling kan bidra med verdifull erfaring om sin opplevelse av behandlingsprosessen, med viktige erfaringer som behandlere kan lære av. Gjennom å inkludere erfaringskompetansen som en del av fagkompetansen i undervisning av helsepersonell har NFKT i samarbeid med Mental Helse ønsket at mennesker med erfaring fra pasientrollen skal bidra til å:

  • gjøre fagfolk bedre i sitt fag og i sin samhandling med brukerne
  • redusere stigmatisering.
  • bygge bro mellom «oss» og «dem», mellom pasient og behandler og mellom behandling og selvhjelp.
  • fremme gode holdninger og gode metoder for at fagkunnskap og brukererfaring blir likestilte og utfyllende perspektiver i utdanning av helsepersonell.

Erfaringsutveksling

Rollen som erfaringsformidler kan være en ensom jobb. Det er derfor viktig at det blir lagt til rette for muligheten til å møtes og dele erfaringer. Det var derfor satt av tid til uformelle samtaler erfaringsformidlerne seg imellom. Siden forrige gang de møttes er det flere som har bidratt på utdanninger vie Teams. Dette synes å ha fungert bra, og vil nok i en del tilfeller være et naturlig valg også i fremtiden. Da er det viktig å legge til rette for dette, og at opplæring i bruk av Teams gis der det er behov for dette. I dag mangler NFKT erfaringsformidlere som har erfaring med behandling på digitale plattformer. Dette er noe vi må se nærmere på. Det var ellers enighet om at også møter erfaringsformidlere seg imellom ved siden av en årlig fysisk samling kan skje på nett.

Revisjon av håndbok og kontrakt

Sentralt i dette arbeidet er et tilpasset opplæringsprogram for erfaringsformidlere og bruk av egnede pedagogiske metoder for formidling av brukererfaring til helsepersonell. Håndbok for erfaringsformidlere en del av dette som fritt kan benyttes av andre utdanningsinstitusjoner og brukerforeninger og tilpasses ulike målgrupper innenfor psykisk og somatisk helsevern. Denne ble gjennomgått og en del mindre endringer vil bli gjennomført i ny revidert utgave. Det ble også en kort gjennomgang av kontrakt. Dette har ikke vært formalisert før, noe som gjøres nå. Kontrakt for erfaringsformidlere bygger på den som brukes ved undervisning, men er en forkortet utgave av denne.

Vegen videre

Det er et mål for NFKT å ha erfaringsformidlere inne på alle sine utdanninger. Den gruppen som i sin tid deltok på opplæring er i dag i praksis redusert til en håndfull formidlere. I tillegg til de som var med fra starten av er det også noen som enkelte kursansvarlige benytter lokalt. Til sammen virker det som de som i dag er aktive dekker behovet. Det NFKT kan være litt flinkere til er å sørge for fordeling av oppdrag. Det er stor spredning på antallet til den enkelte formidler. Erfaringsformidlernes egne erfaringer med oppgaven og tilbakemelding fra kullene tyder på at dette er en ordning som er kommet for å bli.