Skip to main content

Forfatter

I helgen skal jeg til Nordtun HelseRehab for å undervise. Denne rehabiliteringsinstitusjonen ligger naturskjønt til på Helgelandskysten i Meløy kommune, med fjell, isbre og skjærgård i nærområdet. Man tilbyr spesialisert rehabilitering, etter avtale med Helse Nord, men har også avtaler med kommuner. Tilbudet er blant annet for pasienter med revmatisk sykdom, kreftsykdom, tinnitus, KOLS, hjerneslag og muskel- og skjelettplager. Så hvorfor ha seminar lørdag og søndag? Jo, Nordtun er en av flere institusjoner som har valgt å lage et såkalt skreddersydd tilbud sammen med NFKT, der opplæringen i kognitiv terapi tilpasses de spesielle behovene på institusjonen. For Nordtun var det minst forstyrrende for driften å legge seminarene til helgene. De har også vært med å velge temaer, innenfor rammene som studieplanen for kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade gir. Dessuten har de hatt mulighet til å invitere andre aktører i kommunen med på opplæringen.

Kognitiv terapi er i økende grad blitt en del av tilbudet ved rehabiliteringsinstitusjonene, som ofte både har døgn- og dagplasser og poliklinisk oppfølging. Disse tverrfaglige tilbudene er rettet mot å styrke deltakelse og mestring ved sykdom og skade, både sosialt og i arbeidslivet. Mangfoldet av institusjoner er stort. Noen eksempler på private rehabiliteringsinstitusjoner er Opptreningssenteret i Finnmark, MS-senteret i Hakadal, Signo Conrad Svendsen senter, Betania Malvik og Hernes institutt.

Rehabiliteringsinstitusjonene tilbyr vanligvis tjenester til pasienter med en rekke ulike diagnoser og ofte sammensatte problemer. Det kan være sykdom og skade i sirkulasjonssystemet, muskel- og skjelett-systemet og nervesystemet. Mange av pasientene har problemer med langvarige smerter og utmattelse og ofte også psykiske plager. Pasienten skal hjelpes til å leve et mest mulig selvstendig liv ut i fra egne forutsetninger og ønsker. Pasientens eget perspektiv på sykdom og skade gis stor plass, og det utarbeides individuelle planer. Målet er å styrke funksjon og mestring, og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. Tilbudet er en kombinasjon av individuell trening og oppfølging i ulike gruppetilbud. I fremstillingen av tilbudet til brukerne, i brosjyrer eller på nettet, legger man gjerne vekt på at man er opptatt av å se mennesket i et helhetsperspektiv – det fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle, der kropp og psyke er to sider av samme sak.

Mentale tiltak og verktøy er en viktig del av opptrening av fysisk funksjon og for tilbakevending til ulike livsarenaer etter sykdom og skade.

Pasienter i rehabilitering har ofte sammensatte problemer, med både fysiske og psykiske vansker. Mentale tiltak og verktøy er en viktig del av opptrening av fysisk funksjon og for tilbakevending til ulike livsarenaer etter sykdom og skade. Derfor har kognitiv terapi en naturlig plass i rehabilitering. Dessuten tilbyr kognitiv atferdsterapi dokumenterte og spesielt tilrettelagte tilnærminger, ikke bare for psykiske helseproblemer, men også for mestring av langvarige smerter, insomni, pusteproblemer, mage-tarmplager og hørselsproblemer. Mitt tema i helgen er en kognitiv atferdsmessig tilnærming til vedvarende utmattelse, et stort problem for mange pasienter i en rekke ulike sykdomsgrupper. Utmattelse er ved siden av smerter det som pasientene oftest selv trekker frem som en trussel for livskvalitet og barriere i rehabilitering, for eksempel for retur til arbeidslivet.

Jeg er litt spent. Noe av spenningen skyldes uroen over den to timers turen langs stormfulle Helgelandskysten med hurtigbåt – finnes det en kognitiv tilnærming til sjøsyke mon tro? Men mest tanken på om jeg vil greie å tilpasse undervisningen slik at den oppleves som relevant og nyttig for den engasjerte gjengen av fysioterapeuter, sykepleiere og annet helsepersonell jeg nå skal møte for andre gang.