Skip to main content

Forfatter

Som en del av sin forskningspermisjon gjennomfører Ingvard Wilhelmsen, sammen med fagfolk fra Norge og Kenya, en sammenlignende studie av subjektive helseplager hos masaier, nordmenn og beboere på øyen Mindoro på Filippinene. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Universitetet i Nairobi.

Bakgrunn

Mennesker over hele verden har fysiske symptomer. Disse kan variere fra å være flyktige og ubetydelige til å være vedvarende og svært hemmende. Symptomene kan skyldes en spesifikk somatisk lidelse, men ofte er det ingen objektive funn som kan bekrefte tilstedeværelsen av en somatisk sykdom. I den vestlige verden har man registrert en rekke forskjellige subjektive helse- plager, og man har pekt på ulike forklaringsmodeller. Utbrenthet, fibromyalgi og matvareintoleranse er eksempler på subjektive helseplager som har skapt debatt blant fagfolk. Slike plager er ofte blitt knyttet til sider ved vår vestlige kultur og vårt levesett. Studier har imidlertid vist at subjektive helseplager også er vanlig i den ikke industrialiserte verden, for eksempel hos den innfød- te befolkningen som lever i jungelen på den filippinske øyen Mindoro. Dette tyder på at subjektive helseplager ikke bare er et vestlig fenomen, men et universelt trekk ved det å være menneske. Så lenge du har en kropp vil du legge merke til den!

Formålet med prosjektet

I undersøkelsen som Wilhelmsen nå gjennomfører i Kenya er målet å studere subjektive helseplager hos masaiene som lever på savannen i Øst-Afrika. De lever i et samfunn svært forskjellig fra det norske, og deres kroppsbygning (høye og slanke) er svært ulik den kortvokste befolkningen på øyen Mindoro. Masaifolket utgjør ca. 500 000 og lever langs Great Rift Valley i det sørlige Kenya og nordlige Tanzania. De lever hovedsakelig av kveg, geiter og sauer. Føden består av melk, kjøtt og blod fra kveget. De lever i små landsbyer bygget i en sirkel. Kvinnene er de som tradisjonelt bygger husene, samler ved, henter vann, melker kuene og lager mat. Krigere beskytter landsbyen, og unge gutter får tidlig ansvar for å gjete buskapen.

Utbrenthet, fibromyalgi og matvareintoleranse er eksempler på subjektive helseplager som har skapt debatt blant fagfolk.

Formålet med undersøkelsen er å sammenligne subjektive helseplager hos Masaifolket med data fra Norge og Filippinene. Hypotesen er at subjektive helseplager er vanlig i alle samfunn, uavhengig av utviklingstrinn, industrialisering og kroppslengde.

Metode

Studien gjennomføres ved hjelp av en masaiversjon av The Subjective Health Complaints Inventory (SHC). Det måler tilstedeværelse, omfang og intensitet av 29 forskjellige subjektive helseplager i løpet av de siste 30 dager. Plagene er delt i fem underskalaer: muskel-skjelett, fordøyelse, «pseudo-nevrologiske» (tretthet, stemning, svimmelhet), allergi og influensalignende plager. To til tre medisinstudenter ved Universitetet i Nairobi vil få opplæring av Wilhelmsen til å gjennomføre intervjuer av 150 masaier. Prevalensen av sub- jektive helseplager hos masaifolket vil så bli sammenlignet med data fra et representativt utvalg av den norske populasjonen og to populasjoner fra Filippinene.

For oss som deltok på konferansen i Kenya er denne undersøkelsen interessant på flere måter. Ut fra en kognitiv terapimodell er det spennende å se hvordan kroppslige symptomer fortolkes i ulike kulturer. Subjektive helseplager er et omfattende problem, og undersøkelser av denne typen vil kunne kaste lys over hvordan de skal forstås og behandles. Gjennom å ha sett en masailandsby på nært hold, og fått en innføring i deres kultur og levesett, blir dette også noe mer enn bare en studie vi kommer til å møte i en fagartikkel.