Det har vært lærerikt og inspirerende å bli kjent med de andre instituttene på denne måten. Vi har samme mål og ønsker for vår virksomhet, men har organisert oss på ulike måter og legger ofte vekt på forskjellige aspekter i terapeutopplæringen, for eksempel når det gjelder betydningen av egenterapi. De psykodynamiske instituttene har vært flinke til å samarbeide seg i mellom, for eksempel om å ha noen felles seminarer. Vi ønsker å finne områder der vi kan delta i et slikt samarbeid, for eksempel i Legeforeningens utdanning.

Det har vært lærerikt og inspirerende å bli kjent med de andre instituttene på denne måten.

Instituttene arrangerer 29. januar en felles konferanse på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Arbeidstittelen er Det store Vi i psykoterapi –Psykoterapiens plass i helsevesenet og dens betydning for brukerne. Det er historisk at vi samarbeider på denne måten. I en rekke innlegg vil vi gi eksempler på hvordan psykoterapi kan være til hjelp. Innleggene blir praksisnære og rettet inn mot brukernes situasjon og behov. En viktig målgruppe for konferansen er politikere og personer i departementer, direktorater og helseforetak. Vi ønsker å få frem betydningen av psykoterapi for psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Vi vil også vise at instituttene har lang erfaring, høy kompetanse og stor og bred aktivitet i utdanning og kvalitetssikring av psykoterapeuter. Instituttene preges av ideell virksomhet og har en nærhet til praksisfeltet som det er viktig å ta vare på.