Skip to main content

Forfatter

They have love, but they also have typewriters. That is interesting. (RACTER,1984)

I året som har gått har jeg med interesse registrert utgivelse av en rekke fagbøker med det til felles at forfatterne er registrert som medlemmer i Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Bøkene dekker et bredt område; fra evolusjonspsykologi, via betydningen av fysisk aktivitet, til kognitiv terapi og selvhjelp med utgangspunkt i kognitive forståelsesmodeller. Det er gledelig at vi i tidsskriftet, foruten rene anmeldelser, kan bringe omtaler av bøker utgitt av fagpersoner tilknyttet det kognitive miljøet. Det vitner om et levende fagmiljø med aktive og engasjerte medlemmer.

Når og hvor alt dette er skrevet kan man jo bare fundere på. Så langt jeg vet har alle fast jobb. Mange har også familie. Kanskje handler det om kvalitetstid, de timene man sitter for seg selv og prøver å forme ord og setninger.  Noen er kanskje dypt savnet andre steder, mens andre evner å skrive som andre strikker? For de fleste av oss koster det noe. Desto større er gleden over å kunne omtale bøkene og andre publikasjoner nedenfor. Noen er helt sikkert glemt. I så fall ber jeg om at dere kontakter redaktøren for en lignende spalte i et fremtidig nummer av tidsskriftet.

Når og hvor alt dette er skrevet kan man jo bare fundere på. Så langt jeg vet har alle fast jobb.

128 sider om tvangstanker

Leif Edward Ottesen Kennair er ute med to bøker. Den første heter ”128 sider om tvangstanker”, og er en liten selvhjelpsbok (hendig lommeformat) om tvangstanker og tvangshandlinger. Boken er utgitt på Tapir forlag og er rettet mot mennesker som selv har tvangstanker, deres pårørende og behandlere. Innledningsvis gir den en beskrivelse av tvang som et hverdagsfenomen. Forfatteren trekker sammenhenger mellom tanker, vaner og ritualer innenfor det vi kaller det ”normale” og tvangstanker og tvangshandlinger som lidelse. Budskapet er at overgangen er glidende. En viktig side ved boken er normalisering av fenomener som for mange er skambelagte.  En annen del tar for seg tvang som lidelse. Boken beskriver en kognitiv modell for tvang og tar for seg behandlingsmetoder med hovedvekt på en kognitiv tilnærming. Den er lettlest og informativ og vil være nyttig for alle som søker kunnskap om tvangstanker og tvangshandlinger.

Evolusjonspsykologi

Kennair har i år også gitt ut boken ”Evolusjonspsykologi. En innføring i menneskets natur.” Boken er på 208 sider, utgitt på Tapir forlag og gir en innføring i evolusjonspsykologi. Mitt kjennskap til fagfeltet, og utgangspunkt for å lese boken, er i hovedsak begrenset til lesning av populærvitenskapelige bøker til forfattere som Richard Dawkins, Richard Leakey og Stephen Jay Gould. Jeg har imidlertid alltid vært nysgjerrig på et felt som kan bidra til å berike vår måte å forstå oss selv på. Boken gir en grei, og ut fra mitt ståsted, relativt grundig innføring i evolusjonsteori og grunnleggende evolusjonspsykologi. Bokens hoveddel går med til å beskrive og forstå fenomener som tenkning og følelser, læring, utvikling, sosialpsykologi, personlighetspsykologi, sex og partnervalg, krig og psykopatologi ut fra et evolusjonspsykologisk perspektiv. Bokens målgruppe er studenter i psykologi og tilgrensende fag, men kan med utbytte leses av alle som ønsker en bredere forståelse av hvordan mennesket fungerer som art og individ.

Den kognitive samtalen

Giacomo d’Elia har gitt ut boken ”Det kognitiva samtalet i vården” på det svenske forlaget Natur och Kultur. Boken er på 218 sider og henvender seg til alle innen det somatiske- eller psykiske helsevernet som arbeider med mennesker. Som tittelen henviser til er det samtalen, og da med særlig fokus på en kognitiv vinklet samtale, som er bokens fokus. Boken er delt i tre hovedområder. Det første omhandler den lyttende samtalen og hvordan man legger grunnen for den terapeutiske alliansen. Den andre hoveddelen tar for seg pasientens indre landskap og handler om å få kontakt med pasientens tanker, mentale bilder og holdninger til sykdom. Tredje hoveddel fokuserer på den sokratiske samtalen. Boken er jordnær og fylt med konkrete eksempler. Dette er en svært praktisk rettet bok med mange konkrete eksempler på den gode dialog.

Kropp og sinn

Egil W. Martinsen er hovedforfatter til boken ”Kropp og sinn” som omhandler forholdet mellom fysisk aktivitet og psykisk helse. Dette er et tema som har fortjent et større fokus en det har innen psykisk helsevern og boken er således et viktig tilskudd til forståelse og behandling av psykiske lidelser. Boken, som er på 184 sider, er utgitt på Fagbokforlaget. Den har en bred innfallsvinkel til temaet, og omtaler den generelle effekten av fysisk aktivitet så vell som betydningen i forhold til psykiske lidelser.  Den har en nøktern og jordnær stil med mange konkrete eksempler. Flere steder gir boken en kortfattet analyse av fysisk aktivitet innenfor rammen av kognitiv teori. Bokens viktigste bidrag er imidlertid at den fremhever den betydning fysisk aktivitet kan ha både som forebyggende og kurativt element i forbindelse ved behandling av psykiske lidelser. Noe av det jeg liker med denne boken er den edruelighet forfatteren viser i forhold til hva vi vet og ikke vet om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse. Boken burde være nyttig for alle som jobber med forebygging og behandling av psykiske lidelser.

Tenk hvis…hva så?

Rolf Aarøe og Margit Øiesvold har sammen skrevet boken ”tenk hvis…hva så? En selvhjelps og behandlingsmanual for panikklidelser.” Boken er på 192 sider og er, som tittelen sier, en selvhjelpsbok for mennesker med panikklidelse.  Den er utgitt på Gyldendal Akademisk forlag og skrevet for mennesker som selv sliter med panikklidelse, enten de ønsker å jobbe med denne på egenhånd eller sammen med en behandler. Boken gir en grei innføring i hva panikklidelse er. Med utgangspunkt i en kognitiv modell beskriver forfatterne hvordan vi kan arbeide med panikklidelse. Den inneholder konkrete eksempler og er skrevet i et enkelt og direkte språk. Boken inneholder mye praktisk nyttig stoff også for behandlere. Ved siden av å omhandle selvhjelp ved panikklidelse inneholder den også et kapittel om bekymring, og et kapittel er utformet som en behandlingsveileder for gruppebehandling. Boken fokuserer på hvordan man kan jobbe med symptomer når panikklidelsen først har oppstått. Jeg tror boken vil være et nyttig hjelpemiddel i samarbeidet mellom pasient og terapeut.

 Andre bokutgivelser

Boken ”Den indre samtalen” av Berge og Repål er i løpet av året utgitt i dansk språkdrakt på Akademisk forlag under tittelen ”Kognitiv terapi i praksis.” Det er i hovedsak en ren oversettelse av den norske utgaven og inneholder kun mindre endringer. Repål er også hovedforfatter til ”Angst” som er utgitt av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Temaet er informasjon om behandling og selvhjelp ved angst. ”Trange rom og åpne plasser” av Berge og Repål er også nyutgitt i revidert utgave.

 

Skriftlige oppgaver

Ergoterapispesialist i psykisk helse Torill Linnerud har skrevet to spennende oppgaver med fokus på kognitiv behandling. Den første: ”Et kognitiv perspektiv på angst,” omhandler generalisert angstlidelse sett ut fra et kognitivt perspektiv med en vinkling mot virksomme faktorer i behandling. Den andre bærer tittelen ”Kognitiv terapi som behandlingsmetode ved depresjon – hvordan stimulere til aktivitet ved bruk av standardiserte skjema og ved terapeutisk holdning.” Oppgaven omhandler depresjon ut fra et kognitivt perspektiv med en ergoterapeutisk vinkling. Begge oppgavene kombinerer modellbeskrivelse med eksempel på aktiv anvendelse. Oppgavene ble skrevet mens forfatteren gikk på videreutdanning i Psykisk Helsearbeid i regi av Diakonhjemmets Høgskolesenter. Hun har også tatt innføringsseminar i kognitiv terapi. Interesserte kan kontakte Torill Linnerud på epost: t-linn@online.no

 

Referanser

Aarø, Rolf & Øiesvold Margit (2004). Tenk hvis… hva så? En selvhjelps- og behandlingsmanual for panikklidelser. Oslo. Gyldendal Akademisk.

Berge, Torkil & Repål, Arne (2004) Kognitiv terapi i praksis. København. Akademisk forlag

Berge, Torkil & Repål, Arne (2004) Trange rom og åpne plasser. Hjelp til mestring av angst, panikk og forbier. Ny revidert utgave. Oslo. Aschehoug.

d’Elia, Giacomo (2004). Det kognitiva samtalet i vården. Stockholm. Natur och kultur.

Kennair, Leif Edward Ottesen (2004) 128 sider om tvangstanker. Trondheim. Tapir Akademiske forlag.

Kennair, Leif Edward Ottesen (2004). Evolusjonspsykologi. En innføring i menneskets natur. Trondheim. Tapir akademiske forlag.

Martinsen, Egil W. (2004) Kropp og sinn. Fysisk aktivitet og psykisk helse. Bergen. Fagbokforlaget

Repål, Arne, Talseth, Solbjørg & Eli Vogt Godager (2004). Angst. Stavanger. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.