Skip to main content

Forfatter

5 -6. mai 2022 ble den første nasjonale nettverkskonferansen for ledere om eMestring og annen nettbasert behandling avholdt på Scandic Hotell Bergen City. Rundt 60 deltakere hadde møtt frem, blant dem også representanter fra våre naboland Sverige og Danmark.

Etter en lengre periode med tørke viste Bergen seg frem i en tilstand som best kan betegnes som våryr. Det dryppet fra oven, men ikke verre enn at det lot seg gjøre å vandre vandre langs bygatene for de som ønsket det.

Bakgrunn for konferansen

Det har i de senere år vært en økende oppmerksomhet rettet mot de mulighetene som ligger i å anvende digitale verktøy også innenfor fagfeltet psykiatri. Denne interessen er ikke fullt så ny som en skulle tro. Alt på den fjerde verdenskongressen i psykiatri, som ble avholdt i Madrid i 1966, var en stor del av programmet satt av til bruk av «datamaskiner og elektroniske innretninger i psykiatrien».

Det man ikke så for seg den gang var de mulighetene vi i dag har til å ta i bruk digital teknologi til beste for pasienter og pårørende. Det som en gang handlet om det fysiske møte på et kontor kan nå foregå på helt andre måter. Den digitale teknologien gir oss økt fleksibilitet i hvordan forebygging og behandling kan foregå. Forskning viser at veiledet internettbehandling for mange pasienter er et like godt tilbud som tradisjonelle behandlingsformer. Samtidig gjør den behandlingen mer tilgjengelig og bidrar til at vi kan nå flere med de ressursene vi har til rådighet.

Skandinavisk forbrødring. Forsker Kerstin Blom, Karolinska Institutet Sverige, Ulla Damgaard-Sørensen og Kim Mathiasen Telepsykiatrisk Center, Internetpsykiatrien i Danmark.

 

Nye muligheter

Styrende dokumenter fra våre myndigheter, som Nasjonal helse og sykehusplan (2020 -2023) peker også på de muligheter som ligger i bruk av digital teknologi for utvikling av fremtidens helsetjenester. Norge er et land hvor innbyggerne i stor grad anvender digitale hjelpemidler i sin hverdag og hvor infrastrukturen er godt utbygd. Det gir oss en unik mulighet til å utvikle nye måter å tilby helsetjenester på.

Forskning viser at veiledet internettbehandling for mange pasienter er et like godt tilbud som tradisjonelle behandlingsformer.

For å lykkes med dette er et tett samarbeid mellom ledelse, fag, teknologi og brukere helt avgjørende. Det var på denne bakgrunnen arrangørene hadde tatt initiativ til opprettelse av et ledernettverk for nettbasert behandling, og denne første nasjonale konferansen for ledere i psykisk helsevern. Hensikten med nettverket og samlingen var å:

 • orientere hverandre om status knyttet til klinisk drift, utvikling, kvalitetssikring og klinisk forskning
 • utveksle erfaringer, strategier og visjoner for nettbasert behandling og digitale verktøy
 • få presentert informasjon om hva som skjer i feltet regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • stimulere til samhandling på tvers av helseforetak og regioner

Arrangementskomitéen besto av representanter fra Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold HF, St. Olav Hospital og forHelse.

Reidar Nævdal fra Helse-Bergen ledet paneldiskusjonen

Kort oppsummert

Hovedtema for dag 1 var «Hvordan organisere nettbaserte behandlinger» mens tema for dag 2 hadde fått overskriften «Nordisk inspirasjon, personvern og veien videre. Det skjer mye både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder å ta i bruk digital teknologi som plattform for å tilby forebygging og behandling for psykiske lidelser. Selv i vårt eget land er det vanskelig å ha full oversikt over hva som er under utvikling. Det var spennende å høre om utvikling og status i Sverige og Danmark. Selv om de nordiske landene har en litt annen organisering og utforming av tjenestetilbudet en vi har her i Norge har vi mange av de samme erfaringene og utfordringene.

 

Skal jeg løfte frem noe av det som kom frem under konferansen kan det kanskje best sammenfattes slik:

 • Vi er helt avhengig av å kunne tilby helsetjenester innen psykisk helsevern på nye måter dersom vi skal kunne møte fremtidens behov.
 • Utvikling av nye og kvalitetssikring av eksisterende behandlingsprogrammer er krevende og vil være vanskelig å få til uten samarbeid på tvers av foretak og landegrenser.
 • Utvikling av nye tilbud krever risikovillige ledere, og samarbeid kan bidra til at risiko fordeles på flere.
 • Brukeres innflytelse på utforming av nye behandlingsprogrammer må komme tidlig i utviklingsfasen. Det samme gjeldet forhold knyttet til pasientsikkerhet og innfrielse av lovkrav rundt dette.
 • Vi trenger å avklare hvordan jus og lovverk rundt lov om anskaffelse kan håndteres på en bedre måte enn i dag. Slik det nå er blir det en flaskehals når det gjelder å ta i bruk ferdige behandlingsprogrammer på nasjonalt nivå.
 • Hvordan bidra til økt rekruttering av pasienter er et tema som må høyt opp på prioriteringslisten.
 • Vi må se på hvordan nye og eksisterende behandlingsprogrammer kan tas i bruk på mer fleksible måter. Kombinasjoner av videokonsultasjoner, fysisk fremmøte, nettbaserte behandlingsprogrammer og ulike apper gir mange nye muligheter til beste for brukerne.
 • Ledelse og fag trenger tilgang til en oversikt over hva som finnes av verktøy, hva som er under utvikling og et forum hvor man kan enes om hva man vil ha. Et nettverk bør kunne gjøre det lettere å finne samarbeidspartnere for utvikling og utprøving av nye behandlingsprogrammer. Vi trenger også et nettverk som bidrar til erfaringsutveksling og som kan være en påvirker i forhold til helsemyndigheter og leverandører av tekniske løsninger.

Kombinasjoner av videokonsultasjoner, fysisk fremmøte, nettbaserte behandlingsprogrammer og ulike apper gir mange nye muligheter til beste for brukerne.

Tilbakemelding fra deltakere på konferansen var svært positiv, og det var et ønske om å gjøre konferansen til en årlig foreteelse. Samtidig var det ønskelig å se på hvordan nettverket kan bidra til punktene ovenfor også mellom samlingene. Neste års samling vil bli avholdt i Vestfold hvor Klinikk psykisk helse og avhengighet vil stå som verter.