Skip to main content

Forfatter

I dette nummeret av Tidsskriftet kan du lese de nye etiske retningslinjene for medlemmer av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. De er blitt utarbeidet av vårt etiske utvalg, i dialog med andre underutvalg i foreningen, og ble vedtatt av styret 3. september 2016. De vil bli lagt frem for årsmøtet i 2017, med forslag om forankring i foreningens vedtekter.

Vi har fått hjelp av vår gode samarbeidspartner Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier. Vår svenske søsterforening har hatt positiv erfaring med å ha etiske retningslinjer for sine medlemmer. Bakgrunnen er at utøvelsen av kognitiv terapi skal være profesjonell og tillitsverdig. Som terapeut skal du evne å ha en kontinuerlig etisk refleksjon rundt ditt forhold til klienten og virkningen av ulike tiltak i dennes liv.

Etiske dilemmaer er ofte ikke enkle enten-eller spørsmål, men krever nøye vurdering av en rekke ulike forhold og hvordan de virker inn på hverandre. Her kan etiske retningslinjer som er rettet spesielt inn mot kognitiv terapi være til nytte. Samtidig har de en egenverdi ved å markere at både utdanning i og utøvelsen av kognitiv terapi skal ha en grunnleggende etisk forankring.

Hvilke krav skal vi stille til etiske retningslinjer? For det første må vi være enige med dem, og de må være enkle å forstå. De skal trekke klare grenser og være relevante for arbeidshverdagen og dilemmaene du kan møte der. Dessuten må de være oversiktlige og lette å sette seg inn i.

Hvilke krav skal vi stille til etiske retningslinjer?

I prosessen rundt utforming av retningslinjene har vi vært opptatt av at helse- og sosialarbeid er regulert av lover og forskrifter. Et eksempel er pasientrettighetsloven. Disse lovene er vedtatt av Stortinget og bygger på grunnleggende etiske prinsipper og verdier i samfunnet. Dessuten tilhører våre medlemmer ulike profesjonsforeninger som har sine etiske retningslinjer, som psykolog, lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut osv. Mange arbeidsplasser har egne etiske retningslinjer for sine ansatte. Hvis din arbeidsplass har slike, er du pålagt å følge dem.

Foreningens etiske retningslinjer er et hjelpemiddel for deg i utøvelsen av kognitiv terapi, og de kan bidra til økt trygghet for klienten. Som medlem av foreningen skal du føle eierskap til retningslinjene. Derfor er det viktig at du leser dem nøye og at du tar stilling til dem. Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra deg, enten ved at du sender oss en e-post med dine kommentarer eller skriver i Tidsskriftet.